نویسنده = ������������������ ���������� ������ ������
آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری


شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

پرویز جبه دار مارالانی؛ فریبا بهرامی؛ مهدی عرفانی


تعمیم تبدیل ستاره به مثلث

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

پرویز جبه دار مارالانی